วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Tip3 : HTML , CSS , Javascript

**************HTML***************
DROP/DOWN MENU        http://www.w3schools.com/tags/att_option_value.asp
ROOT URL    ใส่ ../ หน้าลิงค์ เช่น "../images/ajax-loader.gif"
Form ถ้าไม่มี action เมื่อ Submit มันจะเรียกตัวมันเองซ้ำ

ทำให้ Input form รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุลที่กำหนด
< input type="file" name="file[]" id="filename" accept="image/gif, image/jpeg, image/png, application/pdf, .xlsx, .xls, .doc, .docx" multiple >

************CSS****************
FADEIN/FADEOUT for div    http://stackoverflow.com/questions/11679567/using-css-for-fade-in-effect-on-page-load

ทำให้ใส (where 1 is not transparant at all, 0.5 is 50% see-through, and 0 is completely transparent.)
div {
    opacity: 0.5; *************JAVA SCRIPT**************
ปัญหาการพัฒนาเว็บส่วนมาก คือ การไม่สามารถโหลดไฟล์ JQuery หรือ .js ได้
(Failed to load resource: the server responded with a status of 404)

ปกติจะเรียกกันแบบ
< script src="js/jquery.min.js" >< /script >

ให้เราเปลี่ยนมาใช้
< script src="<%=ResolveClientUrl("~/js/")%>jquery.min.js" type="text/javascript" >< /script >


1.FADEIN/FADEOUT for id element    http://stackoverflow.com/questions/6121203/how-to-do-fade-in-and-fade-out-with-javascript-and-css
2.CHECK FORM VALIDATE(ajax)     http://jqueryfordesigners.com/index.html%3Fp=6.html
3.Upload multiple file            http://stackoverflow.com/questions/19295746/how-to-upload-multiple-files-using-php-jquery-and-ajax
4.Upload multiple file with interface    https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload/wiki

5.Detect when select file in upload buttom
$("#file").change(function(){
         //submit the form here
 });

6.Auto click buttom
$('#cancel').trigger('click');

7.Click button to do function
< button onclick="myFunction()" >Click me< /button >

8.ส่งค่า POST จาก jquery ให้ไฟล์ php
    $('#send').click(function(){
       // var clickBtnValue = $(this).val();
        var ajaxurl = 'http://mis.cp.eng.chula.ac.th/u54isi/indexTest.php', //ปลายทางรับ post
        data =  {'action': 'clickBtnValue','fromName':'poo'}; //ข้อมูลที่จะส่งไป post
        $.post(ajaxurl, data, function (response) {
            // Response div goes here.
            alert(response);
        });
    })

9. เรียกใช้ function ตลอดเวลา ทุกๆ 10000ms หรือ 10วิ
setInterval(functionName, 10000);

10.get ค่าใน html ของ id ต่างๆ
   var bar = $('#idname').html();

11.ส่งค่าด้วย post ไปเรียก method ใน url (php) ที่กำหนด ตัวอย่างเรียก get_info แล้วอ่านคืนมาเป็น info
    $.ajax({
                            url: 'ajax',
                            data: 'action=get_info&value=' + $('#curriculum').val() ,
                            dataType: 'json',
                            type: 'post',
                            success: function (info) {
                                depart.value = info.depart;
                                degree.value = info.degree;
                                fu.value = info.fu;
                            }
                        });
12.Foreach ใน javascript
http://blog.levelup.in.th/2010/06/30/javascripts-foreach-foreach-%E0%B9%83%E0%B8%99-javascript/

13.จับว่าเลิก focus element นี้แล้ว
$('#newPassword,#confirmPassword').focusout(function () {
        alert('kuy');
         if($('#newPassword').val() != $('#confirmPassword').val()) {
         //    $('#saveChange').disabled = true;
            }
    });

14.การ disabled ปุ่ม
 $("#saveChange").prop('disabled',true);

15.ทำให้ค่าภายใน element เป็น html ที่ต้องการ
$('#sa').html(str_html); 

16.
$(document).ready(function () {
    //function ที่ต้องการ
});

17.การทำปุ่มอัพไฟล์แบบสวยๆ โดย boostrap
 < div class="col-md-2" >
                            < form enctype="multipart/form-data" method="POST" >
                                < span class="btn btn-default fileinput-button" style="width: 100%" >
                                    < i class="glyphicon glyphicon-cloud-upload" aria-hidden="true" >< /i>
                                    < span>Import data< /span >
                                  < input type="file" name="studentfile" id="studentfile"/ >
                                < /span>        
                            < /form>
< /div>

< style>
.fileinput-button {
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.fileinput-button input {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  margin: 0;
  opacity: 0;
  -ms-filter: 'alpha(opacity=0)';
  font-size: 200px;
  direction: ltr;
  cursor: pointer;
}

/* Fixes for IE < 8 */
@media screen\9 {
  .fileinput-button input {
    filter: alpha(opacity=0);
    font-size: 100%;
    height: 100%;
  }
}
< /style>

18.เรียกใช้ฟังก์ชั่นเมื่อเวลาผ่านไป 3000ms
setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);

19.ไม่ให้ form จำรหัส ใส่นี้ในส่วน
 < ?php
                echo '$("#password").attr("autocomplete", "off");';
                echo 'setTimeout('."'".'$("#password").val("");'."'".', 500);';
        ? >

19. reload
< script type="text/javascript" >
location.reload();
< /script >

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น